Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sięgnij po dotację z Programu Polska Cyfrowa

Ponad 4 mld zł – to pula tegorocznych konkursów organizowanych w Programie Polska Cyfrowa (POPC). 

"Dzięki działaniom w programie, do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e‐usług i otwartych informacji publicznych– poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.
"Na realizację całego programu mamy ponad 9 mld zł" –dodała.

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

W Programie Polska Cyfrowa zakończył się już pierwszy nabór wniosków, który dotyczył e-usług publicznych (działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych). Przeznaczono na niego prawie 950 mln zł. W konkursie złożono 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,7 mld zł. Obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwa ich ocena. Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemów informatycznych, które dostarczają najwyższej jakości funkcjonalne e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Efektem będzie skrócenie czasu potrzebnego na realizację różnego typów spraw oraz ułatwienie kontaktu klienta z urzędem.

Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

W sierpniu 2015 r. ogłoszono 3 konkursy o łącznej wartości 636 mln zł:

  • W poddziałaniu 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki – cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych. Nabór wniosków potrwa od 30 września do 30 grudnia br. Alokacja na konkurs wynosi 118 mln zł.
  • W poddziałaniu 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki – cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. Nabór wniosków potrwa od 30 września br. do 29 lutego 2016 r. Kwota przeznaczona na konkurs to 118 mln zł.
  • W poddziałaniu 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Nabór wniosków potrwa od 30 września br. do 29 stycznia 2016 r. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Więcej informacji o uruchomionych naborach znajduje się na stronie Programu Polska Cyfrowa

Organizatorami konkursów jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem wsparcia będzie zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania; umożliwienie podmiotom publicznym cyfrowego udostępniania ich zasobów oraz digitalizacja zasobów kultury.

Szybki internet i cyfrowe kompetencje

  • 30 września ogłoszono konkurs w działaniu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku br. Pula środków do wykorzystania wynosi 600 mln zł. Główną grupą beneficjentów będą przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Celem wsparcia jest ograniczenie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego Internetu (tj. o parametrach co najmniej 30Mb/s) poprzez budowę sieci szerokopasmowych na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do Internetu na warunkach rynkowych. Więcej informacji na stronie Programu Polska Cyfrowa
  • 30 września ogłoszono konkurs w działaniu 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku br. Budżet wynosi 180 mln zł. Główną grupą beneficjentów będą organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST. Więcej informacji na stronie Program Polska Cyfrowa

Planowane konkursy na 2015 r.

  • W działaniu 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych alokacja na kolejny konkurs, ogłoszony w listopadzie br., wyniesie blisko 1,42 mld zł. Nabór rozpocznie się w grudniu br. Główną grupą beneficjentów będą jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.
  • W działaniu 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, ogłoszenie konkursu planowane jest w listopadzie, a nabór wniosków rozpocznie się w grudniu br. Pula środków do wykorzystania wynosi 236 mln zł. Główną grupą beneficjentów będą jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane oraz partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Wszystkie nabory przeprowadzać będzie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Polska Cyfrowa dostępne są na stronie internetowej www.polskacyfrowa.gov.pl w zakładce „Skorzystaj”.