Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 1.1

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Zakończony 29.02.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż Komisja Oceny Projektów w dniu 23 czerwca 2016 r. zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Spośród 287 złożonych wniosków o dofinansowanie do oceny merytorycznej skierowano 220 projektów.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2016

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

  1. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab11popc).
  2. Formularz wniosku, który będzie aktywny najpóźniej od dnia rozpoczęcia naboru, będzie dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem strony www.cppc.gov.pl.
  3. W przypadku awarii platformy ePUAP lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w terminie trwania konkursu, CPPC może przedłużyć termin na składanie wniosków o dofinansowanie w celu umożliwienia złożenia wniosku w formie elektronicznej. W takim przypadku na stronie CPPC zostanie zamieszczony odpowiedni komunikat z podaniem nowego terminu zakończenia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC w dn. 18 czerwca 2015 r. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony, musi spełniać wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania i maksymalny poziom dofinansowania zostały indywidualnie określone dla każdego obszaru interwencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 300 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 930 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.