Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (5 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.08.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Spośród 7 wniosków o dofinansowanie skierowanych do ostatniego etapu oceny, kryteria merytoryczne II stopnia spełnił jeden Projekt o wartości 143 386 292,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

•    jednostki administracji rządowej,

•    podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

•    podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

•    sądy i jednostki prokuratury,

•    partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

•    partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: 

- Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), 

- Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli spełnia kryteria formalne, merytoryczne I i II stopnia oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 300 000 000,00 PLN (słownie: trzysta milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (253 890 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 46 110 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.1 POPC

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie 2.1 POPC

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-nabor5@cppc.gov.pl. 

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

www.cppc.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.