Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej, Polska Cyfrowa

Zakończony 31.07.2018

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02-IP.01-00-005/18

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”

Wyniki naboru 14.03.2019

Wyniki naboru 14.03.2019

Poniżej wskazany projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania:

1. „Zintegrowana Platforma Analityczna” – Ministerstwo Cyfryzacji Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 41 998 811,73 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

14.03.2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.2 są:

1. Ministerstwo Cyfryzacji – jednostka administracji rządowej,

2. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - podmiot podległy jednostkom administracji rządowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejacego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC w dniu 19.09.2017 r. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

79 172 413,23 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie służy elektroniczny formularz wniosku dostępny w aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionej na stronie http://generator.cppc.gov.pl/.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach trybu pozakonkursowego wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi o zastosowanie takiego trybu jego wyboru, (o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej) nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania ws. naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: 2.2pozakonkursowy@cppc.gov.pl.

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej