Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (2 konkurs), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.03.2017

Warszawa, 29 listopada 2016 r.  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

ul. Spokojna 13 A

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów: 

- Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

- Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli w ramach oceny projektu:

a) ocena formalna wniosku o dofinansowanie zakończyła się wynikiem pozytywnym;

b) ocena merytoryczna I stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym;

c) ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym;

d) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 PLN (słownie: dwieście milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (169 260 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (30 740 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.2 POPC

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 2.2 POPC

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2.2 POPC

Wzór porozumienia o dofinansowanie 2.2 POPC

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.2-nabor2@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.