Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (II nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.05.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.02-IP.01-00-002/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie udostępnionej w ramach dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

  • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl.
  • papierowej (jedna wersja papierowa oraz tożsama z nią jedna wersja na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD zablokowanej do edycji).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • partnerstwa zawiązane pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

162 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (aktualny, obowiązujący od 09.06.2017 r.)

Regulamin konkursu (nieaktualny, obowiązujący do 08.06.2017 r.)

Regulamin konkursu (nieaktualny, obowiązujący do 23.05.2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mailowy: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kompletna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Instytucji Organizującej Konkurs