Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (II nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.01.2017 do 31.05.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie udostępnionej w ramach dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

  • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab2ospopc) podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • na nośniku elektronicznym, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  • papierowej (jedna wersja papierowa oraz tożsama z nią jedna wersja na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD zablokowanej do edycji).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
  • partnerstwa zawiązane pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

162 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres mailowy: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kompletna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Instytucji Organizującej Konkurs