Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) (II nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.05.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 4 września 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, ze wskazaną wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów znajduje się poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Spokojna 13A

01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

a) elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl.

b) papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,

- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),

- jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

- uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu:

Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony pozytywnie, jeżeli spełni wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej w ramach oceny projektu:

a) każde kryterium merytoryczne obligatoryjne zostanie uznane za spełnione przez minimum dwóch członków KOP i

b) projekt objęty wnioskiem uzyska nie mniej niż 29,1 punktów (stanowiących 30 % możliwych do uzyskania punktów) i

c) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 65 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (55 009 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 990 500,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (dokument aktualny, obowiązujący od 09.06.2017 r.)

Regulamin konkursu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 08.06.2017 r.)

Regulamin konkursu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 23.05.2017 r.)

Regulamin konkursu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 22.03.2017 r.)

Regulamin konkursu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 20.12.2016 r.)

Regulamin konkursu (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (dokument obowiązujący od 14.11.2016 r.)

wzór wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 13.11.2016 r.) 

wzór wniosku o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (dokument aktualny, obowiązujący od 24.05.2017 r.)

wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 23.05.2017 r.)

wzór umowy o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

 

wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument aktualny, obowiązujący od 24.05.2017 r.) 

wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 23.05.2017 r.)

wzór porozumienia o dofinansowanie (dokument nieaktualny, obowiązujący do 27.10.2016 r.)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.3administracja-nabor2@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

Strona IOK: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.