Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) (III nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 15.01.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.05.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). Projekty złożone w ramach ww. konkursu nie uzyskały rekomendacji do udzielenia dofinansowania.

Wyniki naboru 31.05.2018

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
- jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
- jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
- uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie,
- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
- partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: 
Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostanie oceniony pozytywnie, jeżeli spełni wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej w ramach oceny projektu:

a) każde kryterium merytoryczne obligatoryjne zostanie uznane za spełnione przez minimum dwóch członków KOP i

b) projekt objęty wnioskiem uzyska nie mniej niż 29,10 punktów (stanowiących 30 % możliwych do uzyskania punktów) i

c) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
61 000 000,00 PLN i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (51 624 300,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 375 700,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 12.10.2017 r.)
Regulamin konkursu
 (wersja nieaktualna)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 943 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 285 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 305 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu CPPC udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.3administracja-nabor2@cppc.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.