Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.1

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.07.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” zakończyło drugi konkursu na dofinansowanie projektów aktywizacji w obszarze kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+.

Efektem realizowanych projektów ma być rozwój, w szczególności u seniorów, umiejętności wykorzystania komputera i internetu np. w celu utrzymywania relacji z bliskimi, rezerwacji wizyty lekarskiej, obsługi konta bankowego czy zakupu biletów kolejowych lub autobusowych. Priorytetem konkursu było skoncentrowanie wsparcia na obszarach gmin wiejskich.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono do dofinansowania 13 projektów z 16 obszarów. Łączna wartość dofinansowania z funduszy europejskich zwycięskich projektów wynosi ponad 90 mln zł. W szkoleniach wezmą udział 32 423 osoby, z czego 32 037 to osoby powyżej 65 roku życia. Projekty będą realizowane w 1221 gminach, w tym 834 gminy to gminy wiejskie.

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i liczbą otrzymanych punktów, a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Wyniki naboru 27.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (stan na dzień 27.11.2017)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/.  

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016  r. poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

105 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: 
pytania3.1-nabor2@cppc.gov.pl.

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kompletna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie Instytucji Organizującej Konkurs