Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.1

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.04.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach wszystkich rund i obszarów konkursowych.

Wyniki naboru 16.07.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje,
iż Komisja Oceny Projektów w dniu 16.07.2018 r. zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach wszystkich rund i obszarów konkursowych.

I runda konkursowa - ocena zakończona

Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie

II runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 3: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie

III runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 3: Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 8: Małopolskie, Świętokrzyskie

IV runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 1: Mazowieckie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 5: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 8: Małopolskie, Świętokrzyskie

V runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 1: Mazowieckie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

VI runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 1: Mazowieckie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 2: Śląskie, Opolskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 5: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie

VII runda konkursowa - ocena zakończona
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie
Lista projektów wybranych do dofinansowania na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie

VIII runda konkursowa - ocena zakończona
Brak projektów wybranych do dofinansowania

Lista wszystkich wniosków wybranych do dofinansowania
Lista wszystkich wniosków podlegających ocenie
Lista wniosków ocenionych pozytywnie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej,
udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Działanie jest realizowane poprzez projekty grantowe. W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 14,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta stanowi 1% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie
wynosi 160 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 28.02.2018 r.)
Regulamin konkursu
 (wersja nieaktualna obowiązująca do 27.02.2018 r.)
Regulamin konkursu
 (wersja nieaktualna)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu CPPC udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.