Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.2

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Polska Cyfrowa

Zakończony 15.01.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.05.2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach wszystkich obszarów NUTS. 

Lista wszystkich rozstrzygniętych obszarów NUTS ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wysokością wnioskowanej kwoty dofinansowania i ilością otrzymanych punktów a także zestawienie obszarów, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego wnioskodawcy znajduje się poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017 roku

Miejsce składania wniosków


Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

 

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy Generator wniosków o dofinansowanie, który został udostępniony pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

  • elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl
  • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji).

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku w formie elektronicznej jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowalnym certyfikatem.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe        
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (PDF 251 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 10,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

124 211 127,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 863 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 829 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy:

konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

 

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.