Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców w Działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Programu Polska Cyfrowa

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie poświęcone Działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Programu Polska Cyfrowa.

Szkolenie odbędzie się:

 • 29 września 2015 r. w godz. 10.40-16.00,
 • 30 września 2015 r. w godz. 9.50-15.15.

w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Sala Kinowa A.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rejestracja na szkolenie trwa do 24 września 2015 r. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wnioskodawców w Działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego.

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe [w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)],
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Program szkolenia

 • Omówienie kryteriów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 2.3,
 • Omówienie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 2.3,
 • Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poszczególnych typów projektów w ramach Działania 2.3 – część I,
 • Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poszczególnych typów projektów w ramach Działania 2.3 – część II,
 • Analiza finansowa i ekonomiczna (CPPC/ekspert zewnętrzny). Sesja pytań i odpowiedzi.

Agenda szkolenia  (PDF 120 KB)

Prezentacje (PDF 2 MB)

Organizator szkolenia

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa

Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

godziny pracy: 8.15-16.15

tel.: 22 273 75 01, faks: 22 273 89 07

e-mail: polskacyfrowa@mir.gov.pl