Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostosowanie Programu Polska Cyfrowa do nowelizacji ustawy wdrożeniowej

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa, któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, podjęto decyzję o zmianach w kryteriach wyboru projektów*. Zmiany wynikają przede wszystkim z nowelizacji przepisów ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa - od lewej za stołem siedzą: W. Buk, M. Zagórski, P. Chorąży, R. Sukiennik

Komitet przyjął również nowe kryteria wyboru projektów w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych i 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Umożliwią one dodatkowe wsparcie w przygotowaniu projektów o strategicznym znaczeniu dla cyfryzacji państwa.

Wiceminister podkreślił, że: 

"wdrażanie Programu wyraźnie przyspieszyło. Dynamikę zmian widać w wartości umów, która zwiększyła się w ostatnich trzech miesiącach z 4,2 mld zł środków UE do 4,8 mld zł, co stanowi aktualnie 53 proc. alokacji POPC. Kluczowy etap - certyfikacja środków do Komisji Europejskiej, wzrósł od 28 czerwca 2017 r. z 328 mln zł UE do 530 mln zł UE. Poziom certyfikacji wynosi 6 proc. alokacji POPC".

 Podczas IX posiedzenia KM POPC przyjęto również zmiany w Programie. Umożliwią one wykorzystanie instrumentów finansowych w II priorytecie POPC.

 

Uczestnicy IX Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa

W posiedzeniu Komitetu uczestniczył również wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski.

 

*Zmiany w kryteriach wyboru projektów:

dla trybu konkursowego w działaniach:

  • 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;
  • 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego (kryteria formalne) i poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (kryteria merytoryczne).

dla trybu pozakonkursowego w działaniach:

  • 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
  • 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
  • 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych;
  • Osi IV pomoc techniczna Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.