Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne nabory w Programie Polska Cyfrowa

Kolejne  nabory w Programie Polska Cyfrowa

28 sierpnia 2015 r. zostały ogłoszone konkursy w działaniu 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Programu Polska Cyfrowa. Ogłoszenie tych konkursów umożliwia uruchomienie środków finansowych z Programu na projekty dotyczące cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego zasobów:

 • administracji,
 • nauki,
 • kultury.

Budżety konkursów wynoszą w sumie 636 mln zł, z czego w ramach poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych 118 mln zł oraz Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 118 mln zł, natomiast w ramach poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 400 mln zł.

Kto może się ubiegać o wsparcie

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
 • jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
 • uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie,
 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Bezpośrednimi odbiorcami projektów realizowanych przez te instytucje będą obywatele.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursów i naborów wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.