Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska Cyfrowa 2014-2020

Stan wdrażania Programu Polska Cyfrowa

Do 17 lutego 2017 roku w Programie Polska Cyfrowa (POPC) ogłoszono łącznie 18 naborów (z czego trzy w trybie pozakonkursowym) na kwotę 7,5 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Kwota przeznaczona na nabory stanowi 82 proc. środków dostępnych w ramach Programu.

Zakończono 11 naborów, z czego 9 zostało rozstrzygniętych. Podpisano dotychczas 116 umów o dofinansowanie projektów na ponad 2,9 mld zł ze środków UE, tj. 32 proc. alokacji przeznaczonej na POPC. Pozostałe dwa nabory zakończyły się w styczniu i lutym 2017 r.

Aktualnie, w ramach POPC, trwa 7 naborów na ponad 1 mld zł ze środków UE, co stanowi 12 proc. alokacji na Program.

Instrumenty finansowe w Programie

6 lutego 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu uruchomiająca wsparcia w formie instrumentów finansowych (IF). IF kierowane są do przedsiębiorców telekomunikacyjnych realizujących inwestycje z zakresu budowy szerokopasmowego dostępu do internetu w ramach priorytetu I POPC.

Dystrybucja środków UE na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach POPC dokonywana była dotychczas w formie dotacji. Wprowadzenie IF zapewni bardziej elastyczny mechanizm wsparcia tego typu projektów, jak również zwiększy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej do różnych źródeł i form finansowania inwestycji.

Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to, że po ich wykorzystaniu odbiorca ostateczny musi zwrócić otrzymane wsparcie. Dzięki temu środki trafiają z powrotem do puli i mogą pomóc kolejnemu beneficjentowi. Wykorzystanie tej formy wsparcia pozwoli na wygenerowanie większej ilości inwestycji w wyniku ponownego obrotu zaangażowanymi w tych instrumentach środkami. Dzięki zastosowaniu instrumentów finansowych zwiększają się również szanse na realizację tych projektów, które do tej pory napotykały na problemy w pozyskiwaniu finansowania w warunkach rynkowych, bądź nie miały możliwości skorzystania z dotacyjnej formy wsparcia.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 1 175,9 mln zł, w tym 996,2 mln zł z funduszy unijnych, a 179,7 mln zł to wkład krajowy, wniesiony ze środków pośredników finansowych. Kwota ta przeznaczona jest na finansowanie, przede wszystkim, w formie pożyczek. Możliwe będzie również udzielanie poręczeń, gwarancji, instrumentów kapitałowych i quasi kapitałowych.

Za wdrożenie instrumentów finansowych w POPC odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) występujący w roli funduszu funduszy. Zadaniem BGK jest m.in. wybór pośredników finansowych, którzy bezpośrednio udzielą wsparcia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Aktualne nabory

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Do 31 marca 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz w działaniu 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Na te nabory przeznaczono 800 mln zł.

W ramach działania 2.1 dofinansowane mogą być projekty dotyczące e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

Beneficjentami tego wsparcia będą m.in. jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury.

Z efektów tych projektów będą korzystać obywatele.

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

W ramach działania 2.2 można otrzymać wsparcie na:

  • przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • wprowadzanie nowych pomysłów z obszaru IT w administracji.

Beneficjentami tego wsparcia będą jednostki administracji rządowej oraz podmioty im podległe bądź przez nie nadzorowane.

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

31 marca 2017 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w poddziałaniu 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Celem wsparcia jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Dzięki zrealizowanym projektom zwiększy się dostęp obywateli do tego typu informacji.

O wsparcie w wysokości 130 mln zł mogą ubiegać się m.in. jednostki administracji rządowej, jednostki naukowe oraz uczelnie.

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Do 4 maja 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na nabór przeznaczono 105 mln zł.

Celem wsparcia jest:

  • rozwój kompetencji cyfrowych osób w wieku 65+,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług (nauka obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych),
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Wnioski w działaniu 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury będzie można składać do 31 maja 2017 r.

Na nabór przeznaczono 162 mln zł.

Celem wsparcia jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania przez obywateli.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.:

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Planowane nabory w 2017 roku

W 2017 r. planowane jest rozpoczęcie jeszcze 6 naborów na kwotę 1,4 mld zł środków UE.

Szczegółowe informacje znajdują się w harmonogramie naborów wniosków.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursów i nabór wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Więcej szczegółowych informacji oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej POPC - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.