Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 1.1

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Zakończony 17.02.2017

Wyniki naboru 18.05.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż Komisja Oceny Projektów w dniu 18 maja 2017 r. zakończyła całościową ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu  nr POPC.01.01.00-IP.01-00-002/16 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Spośród 144 wniosków o dofinansowanie złożonych na 67 obszarów konkursowych wyłoniono do dofinansowania 58 projektów spełniających wszystkie formalne oraz merytoryczne kryteria wyboru projektów uzyskując tym samym najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych na tym samym obszarze konkursowym.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 312 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 17 lutego 2017 r.do godziny 23:59:59 za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej: https://popc0101.cppc.gov.pl/

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC w dn. 23 czerwca 2016 r. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony, musi spełniać wszystkie kryteria formalne i merytoryczne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania została indywidualnie określona dla każdego obszaru konkursowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 3 000 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl

Linki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.