Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 1.1

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Zakończony 30.06.2020

w dniu 15.12.2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosków o dofinasowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-006/19 dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w I Osi priorytetowej. W rezultacie przeprowadzonych ocen 129 projektów uzyskało pozytywny wynik. Wartość przyznanego dofinansowania dla wyłonionych projektów wynosi 7 981 632,00 zł* (wskazana kwota nie uwzględnia dofinansowania dla projektów, które zostały wycofane przez wnioskodawców). Przedmiotowa kwota stanowi 79,82 % alokacji dostępnej dla konkursu Publiczny internet dla każdego.

 

Lista_pozytywnie_ocenionych_wniosków_o_dofinansowanie (PDF 742 KB)

Wyniki naboru 15.12.2020

Lista_podpisanych_umów_o_dofinansowanie_2 (PDF 486 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wnioski o dofinansowanie będą oceniane w trybie ciągłym

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kwoty dofinansowania, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kwoty dofinansowania Projektu. Współfinansowanie krajowe  z budżetu Państwa wynosi 15 % dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 20 % dla Mazowsza.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 120 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa. Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 397 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 405 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 307 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania.WiFi@cppc.gov.pl.

Linki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.