Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (12 nabór, tryb pozakonkursowy), Polska Cyfrowa, Polska Cyfrowa

Zakończony 31.08.2019

Wyniki naboru

16 października 2019 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-012/18

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-012/18  dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji projekt pn.: „E-DORĘCZENIA – USŁUGA REJESTROWANEGO DORĘCZENIA ELEKTRONICZNEGO W POLSCE”

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 79 976 388,47 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni licząc od daty przekazania wniosku do oceny do momentu wysłania wnioskodawcy informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

CPPC wezwało Wnioskodawców planujących realizację projektów mających na celu przygotowanie właściwego projektu pozakonkursowego do złożenia wniosków do dnia 31 sierpnia 2019 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SzOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" planujące realizację projektów typu "przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dopuszcza się typ projektów:

- tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

- tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C)

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 131 432 125,00 PLN (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (111 231 007,38 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 20 201 117,62 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:2.1pozakonkursowy@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.