Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 17.05.2019 do 30.09.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachII Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

Nabór wniosków jest prowadzony w czterech rundach.

Wnioski należy składać w terminach: 

Runda pierwsza – od 17 maja do 31 maja 2019 r. 

Runda druga – od 1 czerwca do 28 czerwca 2019 r. 

Runda trzecia – od 29 czerwca do 31 lipca 2019 r. 

Runda czwarta – od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Wyniki naboru

19 czerwca 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach działania 2.1 POPC (13 konkurs I runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów 19 czerwca 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19 ogłoszonego dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach I rundy wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie, spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

120 dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Kryteria wyboru projektów

Formalne_i_merytoryczne_kryteria_wyboru_projektow

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 450 000 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 380 835 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 69 165 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_naboru_13

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku_o_dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_porozumienia_o_dofinansowanie

Wzor_umowy_o_dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl.Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych