Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (10 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 15.02.2019

Wyniki naboru 20.05.2019

2019-05-20

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysokadostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej. Dofinansowanie projektu otrzymał Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 920 583,10 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (III runda)

2019-01-24

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej. Dofinansowanie dla swoich projektów otrzymało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Krajowa oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 206 581 692,16 PLN.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (II runda). 

 

2018-08-07 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Wybrano jeden Projekt na kwotę dofinansowania 23 942 868,54 PLN.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (I runda). 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2018

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 września 2018 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- sądy i jednostki prokuratury,partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli łącznie spełnione sa poniższe warunki:Wniosek spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów;Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów  w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 175 000 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (148 102 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (26 897 500,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Porozumienie o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl.Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-10-nabor/