Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (7 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 28.02.2019

Wyniki naboru 3.06.2019

 3.06.2019 r. - wynik III runda

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. 

Projekty wybrane do dofinansowania: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”,

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 20 185 470,95 zł 

Jednocześnie IOK informuje, iż zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy z 18 000 000,00 PLN do 21 000 000,00 PLN. Zwiększenie alokacji w III rundzie nastąpiło poprzez przesunięcie środków z II rundy ww. naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (III runda)

18.04.2019 r. - wynik II runda

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania został wybrany projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pn. „Export Intelligence”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 357 000,00 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania (II runda)   

 

28.01.2019 r. - wynik I runda

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w I rundzie w VII naborze dla działania 2.2 POPC  Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

Ministerstwo Finansów „System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA”;

Główny Urząd Statystyczny „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej”. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 28 770 656,25 zł

Lista projektów wybranych do dofinansowania (I runda)   

 

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  ul. Spokojna 13 A01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

- podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

- Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

- Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki:

a) wniosek spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów,

b) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 107 000 000,00 PLN (słownie: sto siedem milionów PLN 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90 554 100,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (16 445 900,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące: Runda pierwsza – kwota 29 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (24 542 700,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 457 300,00 PLN);

Runda druga – kwota 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).

Runda trzecia – kwota 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (15 233 400,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 766 600,00 PLN).

 

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu   

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Porozumienie o dofinansowanie (DOC 1 MB) (DOC 1 MB)

Umowa o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl.Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-popc-2-2-7-konkurs/