Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (IX nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.08.2019 do 30.09.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachII Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w dwóch rundach.

Wnioski należy składać w następujących terminach:

Pierwsza runda - od 9 sierpnia 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Druga runda - od 20 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

Wyniki naboru

Zakończenie oceny formalnej wniosków w I rundzie IX naboru w ramach działania 2.2 POPC  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. 

W ramach I rundy wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 2 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

120 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/ 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej podmioty, 

- nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

- Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

- Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN). 

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

Runda pierwsza – kwota 45 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (38 083 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 916 500,00 PLN);

Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.cppc.gov.pl

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-2-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej/nabor-wnioskow-popc-2-2-9-nabor