Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (IX nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.09.2019

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie w IX naborze dla działania 2.2 POPC  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. 

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji „Katalogi Administracji Publicznej”,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna „Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT”,
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 76 288 538,83 zł 

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy z 15 000 000,00 PLN do 76 288 538,83 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Wyniki naboru

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie w IX naborze dla działania 2.2 POPC  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. 

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji „Katalogi Administracji Publicznej”,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna „Ocenianie na ekranie: Opracowanie systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej”,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości „Centralizacja i wdrożenie platformy zarządzania usługami IT”,
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny „Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)”. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 76 288 538,83 zł 

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy z 15 000 000,00 PLN do 76 288 538,83 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Zakończenie oceny formalnej wniosków w I rundzie IX naboru w ramach działania 2.2 POPC  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. 

W ramach I rundy wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie, z czego 2 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w I rundzie w IX naborze dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. 

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Ministerstwo Cyfryzacji „Portal RP”,
  • Ministerstwo Cyfryzacji „Cyfrowa Piaskownica Administracji”. 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 52 249 647,58 zł 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

 

Zakończenie oceny formalnej wniosków w II rundzie IX naboru w ramach działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-009/19 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

W ramach II rundy wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

120 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/ 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej,

- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej podmioty, 

- nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

- partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

- Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

- Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN). 

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

Runda pierwsza – kwota 52 249 647,58 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem PLN 58/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (44 218 876,74 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (8 030 770,84 PLN);

Runda druga – kwota 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (12 694 500,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 305 500,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.cppc.gov.pl

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-2-cyfryzacja-procesow-back-office-w-administracji-rzadowej/nabor-wnioskow-popc-2-2-9-nabor