Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (VIII nabór pozakonkursowy), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.09.2018

12.12.2018 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:Tytuł projektu: „EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Wnioskodawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 45 113 838,48 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wyniki naboru

12.12.2018 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:Tytuł projektu: „EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej” Wnioskodawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 45 113 838,48 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

12.12.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składane w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.2 może być NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typy projektów: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

45 113 838,48 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie służy elektroniczny formularz wniosku dostępny w aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionej na stronie http://generator.cppc.gov.pl/.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W ramach trybu pozakonkursowego wyboru projektów środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym z uwagi o zastosowanie takiego trybu jego wyboru, (o którym mowa w art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej) nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, iż wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania ws. naboru można kierować na adres poczty elektronicznej: 2.2pozakonkursowy@cppc.gov.pl.

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej