Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (12 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.09.2019

Wyniki naboru

9 sierpnia 2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosku z Poddziałania 2.3.1 (12 nabór)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła (9 sierpnia 2019 r.) ocenę formalną złożonego projektu. Projekt złożono w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych). W ramach I rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Wniosek spełnił kryteria formalne i został przekazany do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

06 wrzesień 2019

ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU Z PODDZIAŁANIA 2.3.1 (12 NABÓR - I RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 6 września 2019 r. zakończyła ocenę merytoryczną złożonego projektu. Projekt złożono w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

W ramach I rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

20.11.2019 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

W ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) został wybrany do dofinansowania niżej wskazany projekt:

pn. „WROTA STATYSTYKI” nr POPC.02.03.01-00-0077/19 złożony przez Główny Urząd Statystyczny, którego wartość dofinansowania wynosi 41 243 705,00 PLN.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

20.12.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku z poddziałania 2.3.1 (12 nabór - II RUNDA) 

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 20 grudnia 2019 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

W ramach II rundy złożono 1 wniosek o dofinansowanie.

Projekt nie uzyskał rekomendacji do udzielenia dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

ul. Spokojna 13a,

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/  oraz według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, na formularzu wniosku dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-012/19. Generator wniosku jest dostępny również za pośrednictwem strony www.cppc.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  1. centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
  2. jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
  3. jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  4. uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  5. urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  1. podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
  2. urzędy wojewódzkie,
  3. jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
  4. przedsiębiorstwa,
  5. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych.

W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru projektów

Merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN). 

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące: 

Runda pierwsza – kwota 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (42 315 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (7 685 000,00 PLN);

Runda druga – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.

Pytania i odpowiedzi

konkurs2.3administracja-nabor2@cppc.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa