Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (11 nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.05.2019 do 15.10.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) 

Nabór wniosków jest prowadzony w trzech rundach.

Wnioski należy składać w terminach:

Pierwsza runda – od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Druga runda – od 15 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r.

Trzecia runda – od 20 lipca 2019 r. – do 15 października 2019 r.

Wyniki naboru

22.07.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór I runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 22 lipca 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

W ramach I rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

21.08.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór) II Runda 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 21 sierpnia 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

W ramach II rundy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, 3 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

13.09.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku z poddziałania 2.3.1 (11 nabór - I RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 13 września 2019 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach I rundy złożono 2 wnioski o dofinansowanie.

Projekt wybrany do dofinansowania:

-  Akademia Pomorska w Słupsku „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”

Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 25 065 886,20 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

ul. Spokojna 13a,

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

-centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,

-jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),

-jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

-uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

-urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

-podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, -urzędy wojewódzkie,

-jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,

-przedsiębiorstwa,

-organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru projektów (DOCX 30 KB)

Merytoryczne kryteria wyboru projektów (DOC 143 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (67 704 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (12 296 000,00 PLN). 

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące: 

Runda pierwsza – kwota 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (33 852 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 148 000,00 PLN);

Runda druga – kwota 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (25 389 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 611 000,00 PLN);

Runda trzecia – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.3nauka@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa