Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, Polska Cyfrowa

Zakończony 17.10.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła:  96 261 818,32 zł

Wyniki naboru 14.12.2018

Projekty wybrane do dofinansowania:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”;

Narodowy Instytut Dziedzictwa „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych”;

Telewizja Polska S.A. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”;

Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – Al. (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 96 261 818,32 zł

Lista-rankingowa-proj-wybran-do-dofin-2_3_2_III-konkurs

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.03.02-00-0009/18 złożony przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pn.: „www.muzeach”.

Spośród 10 złożonych w konkursie wniosków o dofinansowanie ostatecznie wyłoniono do dofinansowania 5 projektów.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu projektu wyłonionego do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej wynosi: 105 509 748,26 zł.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

ul. Spokojna 13a,

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.   

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/. 

Przed złożeniem dokumentacji konkursowej Wnioskodawca musi uzyskać opinię wydaną przez KRMC. 

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia.Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

- państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

- ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

- biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

- wyżej wymienione podmioty,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru (DOCX 29 KB)

Merytoryczne kryteria wyboru (DOCX 26 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 113 000 000 zł (słownie: sto trzynaście milionów złotych i 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (ZIP 160 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie   (ZIP 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 7 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została określona w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytanie można kierować na adres: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl.

Linki

https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-2-kultura-iii-konkurs/