Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (IV nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 15.01.2020

26.06.2020

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, zostały wybrane do dofinansowania niżej wskazane projekty:

pn. „HEREDITAS. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE” nr POPC.02.03.02-00-0019/19 złożony przez Muzeum Narodowe w Warszawie, którego wartość dofinansowania wynosi 14 383 414,96 PLN.

pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” nr POPC.02.03.02-00-0021/19 złożony przez Muzeum Sztuki w Łodzi, którego wartość dofinansowania wynosi 3 751 425,54 PLN.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

12.05.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC  

W ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, został wybrany do dofinansowania niżej wskazany projekt: 

pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” nr POPC.02.03.02-00-0022/19 złożony przez Bibliotekę Narodową, którego wartość dofinansowania wynosi 28 439 815,34 PLN. 

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

20 kwietnia 2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 20 kwietnia 2020 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach II rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 6 wniosków o dofinansowanie.

Do dofinansowania rekomendowano 2  wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. 

Lista wniosków o dofinansowanie ocenianych pozytywnie 

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Wyniki naboru 26.06.2020

26.06.2020

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, zostały wybrane do dofinansowania niżej wskazane projekty:

pn. „HEREDITAS. DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE” nr POPC.02.03.02-00-0019/19 złożony przez Muzeum Narodowe w Warszawie, którego wartość dofinansowania wynosi 14 383 414,96 PLN.

pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” nr POPC.02.03.02-00-0021/19 złożony przez Muzeum Sztuki w Łodzi, którego wartość dofinansowania wynosi 3 751 425,54 PLN.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

12.05.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie IV konkurru dla Poddziałania 2.3.2 POPC  

W ramach procedury odwoławczej projektu złożonego w I rundzie konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, został wybrany do dofinansowania niżej wskazany projekt: 

pn. „Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa” nr POPC.02.03.02-00-0022/19 złożony przez Bibliotekę Narodową, którego wartość dofinansowania wynosi 28 439 815,34 PLN. 

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania 

20 kwietnia 2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 20 kwietnia 2020 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach II rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 6 wniosków o dofinansowanie.

Do dofinansowania rekomendowano 2  wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. 

Lista wniosków o dofinansowanie ocenianych pozytywnie 

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

13 marca 2020 r.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w I rundzie IV konkursu dla Poddziałania 2.3.2 POPC  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła w dniu 13 marca 2020 r. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-004/19 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

W ramach I rundy konkursowej ocenie merytorycznej podlegało 3 wnioski o dofinansowanie.

Do dofinansowania nie rekomendowano żadnego z ocenianych merytorycznie wniosku o dofinansowanie.

3 marca 2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków z poddziałania 2.3.2 (4 nabór II RUNDA)  

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła w dniu 03 marca 2020 r. ocenę formalną złożonych projektów. Projekty złożono w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-0004/19, ogłoszonego dla Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

W ramach II rundy konkursowej złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie przedłożone wnioski spełniają kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

20 stycznia 2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków z poddziałania 2.3.2 (4 nabór I RUNDA)  

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów zakończyła w dniu 20 stycznia 2020 r. ocenę formalną złożonych projektów. Projekty złożono w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-0004/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. W ramach I rundy trzy wnioski spełniają kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne  

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

- państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

- ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

- biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

- wyżej wymienione podmioty,

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru 

Merytoryczne kryteria wyboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych i 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor