Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - nabór nr V (pozakonkursowy), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.03.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni licząc od daty przekazania wniosku do oceny do momentu wysłania wnioskodawcy informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony w jednej z następujących form:

1) w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej CPPC na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytkaESP, podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);

2) lub w formie elektronicznej, zapisany na nośniku elektronicznym, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 1797). Dokumenty należy złożyć w siedzibie ION 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego
  • partnerstwa zawiązane pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 931 309,95 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: cppc@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.