Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.1

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (IV nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 26.10.2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.01.2019 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-004/18 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania wybrany został projekt pn. „Lekcja: enter” złożony przez Fundację Orange. Kwota przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 48 955 499,00 PLN.

Wsparcie w projekcie zostanie przeznaczone na podniesienie kompetencji cyfrowych 75 371 nauczycieli ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie całej Polski.

Wyniki naboru 12.02.2019

Lista rankingowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, 
udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 08.10.2018)
Regulamin konkursu
 (wersja nieaktualna)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu CPPC udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.