Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.1

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.05.2019

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 3.1 POPC – piąty konkurs   Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach piątego konkursu 3.1 w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 ogłoszonym dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 

Wyniki naboru 10.12.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie  w ramach 1 grupy – projekty realizowane na terenie jednego województwa lub mniejszym 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie  w ramach 2 grupy - projekty realizowane na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw

Lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie  w ramach 3 grupy - projekty realizowane na terenie powyżej  sześciu  województw, w  tym  projekty o zasięgu ogólnopolskim 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie  w ramach 1 grupy – projekty realizowane na terenie jednego województwa lub mniejszym

W II rundzie w ramach 2 grupy projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania

W II rundzie w ramach 3 grupy projektów realizowanych na terenie powyżej 6 województw
(w tym projekty o zasięgu ogólnopolskim) żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie  w ramach 1 grupy – projekty realizowane na terenie jednego województwa lub mniejszym

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie  w ramach 2 grupy - projekty realizowane na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw

Lista projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie  w ramach 1 grupy – projekty realizowane na terenie jednego województwa lub mniejszy

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej,
udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;

b) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;

c) kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 280 KB) (wersja obowiązująca od 29.03.2019)

Regulamin konkursu (wersja nieaktualna - obowiązująca od 28.01.2019)
Regulamin konkursu
 (wersja nieaktualna - obowiązująca do 27.01.2019)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja aktualna - obowiązująca od 28.01.2019)
Wzór umowy o dofinansowanie
 (wersja nieaktualna - obowiązująca do 27.01.2019)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu CPPC udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs3.1-dobrepraktyki@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs - Centrum Projektów Polska Cyfrowa.