Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.2

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 28.12.2018 do 29.03.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej,
udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy jest protest wnoszony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) oraz Regulaminem konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa