Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.2

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (IV nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 5.04.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej,
udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

25 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 29.03.2019 r. (PDF 290 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środkiem odwoławczym przysługującym wnioskodawcy jest protest wnoszony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, ze zm.) oraz Regulaminem konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa