Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa powołana została grupa ekspertów. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Celem ich uczestnictwa w weryfikacji projektów jest zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Rola ekspertów

Powodem zaangażowania ekspertów może być na przykład: 

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu lub inne kryteria. 

Istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom,
 2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji. W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

 

Ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów, zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

 
Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy: 

 1. korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem, w ramach której jest dokonywany wybór projektu,
 5. posiadają wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji danego programu.

Szczegółowo zasady wyboru kandydatów zostały opisane w Wytycznych dotyczących wyboru projektów.

Wykaz kandydatów na ekspertów będzie publicznie dostępny.

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • dziedzinę objętą danym programem operacyjnym, w której posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.

Wykazy kandydatów na ekspertów świadczących usługi na rzecz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca POPC