Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Instytucje realizujące Program

Za realizację programu odpowiada szereg instytucji. Są one podzielone na dwie kategorie: Zarządzająca i Pośrednicząca. Przynależność do każdej z nich determinuje zakres odpowiedzialności, zadań i kompetencji.

Instytucja Zarządzająca Programem

Za zarządzanie Programem Polska Cyfrowa odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiada za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje Instytucji Zarządzającej są bardzo szerokie – począwszy od opracowania samego programu, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

Zadania Instytucji Zarządzającej programem są następujące:

 • przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 • wybór projektów do dofinansowania;
 • zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 • zlecanie płatności  na rzecz beneficjentów;
 • zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego;
 • pełnienie funkcji instytucji certyfikującej;
 • prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 • nakładanie korekt finansowych;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 • ewaluacja programu operacyjnego;
 • monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego;
 • zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja.

Instytucja Zarządzająca w Programie Polska Cyfrowa:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Rozwoju Cyfrowego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel. 22 273 75 01, faks: 22 273 89 07
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
e-mail: polskacyfrowa@mfipr.gov.pl

Wsparcie strategiczne dla Instytucji Zarządzającej zapewnia w obszarze informatyzacji i łączności Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

Zadania Ministerstwa Cyfryzacji są następujące:

 • koordynowanie interwencji przewidzianych do dofinansowania w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach PPC z innymi  interwencjami publicznymi lub prywatnymi;
 • koordynowanie działań na rzecz przyjaznego otoczenia prawnego w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprawnego wdrażania programu;
 • wypracowanie katalogu rekomendacji dotyczących cyfrowego awansu urzędu celem wsparcia systemu projektów.

Ministerstwo Cyfryzacji
Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
www.mc.gov.pl
e-mail: mc@mc.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym. Powołując je przekazuje część zadań i obarcza odpowiedzialnością za ich realizację, nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu.

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. wdrażaniu rozwiązań informatycznych.

Przykładowe zadania Instytucji Pośredniczącej:

 • monitorowanie postępów realizacji działań i przygotowanie sprawozdań z realizacji programu;
 • zapewnienia informacji o programie i jego promocja;
 • ewaluacja w ramach wdrażanych działań i osi, w tym współpraca przy opracowaniu planu ewaluacji PPC na lata 2014-2020 oraz jego aktualizacji oraz realizacji procesu ewaluacji w zakresie określonym przez Instytucję Zarządzającą;
 • przygotowania i przeprowadzenie naborów oraz wyboru projektów;
 • zawieranie umów o dofinansowanie projektów;
 • wykonywanie kontroli projektów;
 • zapobieganie, monitorowanie i informowanie o nieprawidłowościach;
 • zapewnienie, aby beneficjenci prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;
 • wprowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka;
 • ustanowienie procedur zapewniających przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących wydatków i audytów wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu;
 • zlecanie płatności w części środków UE oraz zlecanie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa, zapewnienia przekazywanie środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz uprawnionych beneficjentów lub podmiotów upoważnionych przez beneficjentów;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie projektów;
 • nakładanie korekt finansowych;
 • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi.


Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu Polska Cyfrowa:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
Tel.: 22 315 23 40, 22 315 22 00, fax: 22 315 22 02
Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP: /2yki7sk30g/SkrytkaESP
E-mail: cppc@cppc.gov.pl 
Strona internetowa: www.cppc.gov.pl

Instytucję Pośredniczącą w osi I PPC wspiera Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Zadania Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

 • wykonywanie inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej, która pozwoli na określenie i aktualizację obszarów kraju wymagających interwencji publicznej przy udziale środków UE;
 • wsparcie procesu kontroli projektów realizowanych w I osi programu poprzez wykonywanie badań i kontroli jakości technicznej sieci telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach projektów PPC (w tym w okresie trwałości projektów).

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa
tel. 22 534 91 90
faks: 22 534 91 62
www.uke.gov.pl
e-mail: uke@uke.gov.pl

 

Zasady powoływania i funkcjonowania instytucji w programie określa Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).