Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych. Jednocześnie kontynuowane będzie wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Aby w pełni wykorzystać potencjał nowych internetowych rozwiązań, finansowane będą też działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym. Specjalne wsparcie będzie też skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

Program Polska Cyfrowa

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

 • inwestycje w zakresie szybkiego szerokopasmowego Internetu (budowa, rozbudowa lub przebudowa sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s),
 • budowa, rozbudowa i przebudowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013,
 • dostarczanie usług dostępu do Internetu o parametrach niższych niż 30 Mb/s – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na obszarach szczególnie zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym ze względu na bardzo niskie nasycenie usługami szerokopasmowego dostępu do internetu lub ich brak, gdzie budowa sieci zgodnie z wymaganiami EAC (Europejska Agenda Cyfrowa) nie jest uzasadniona ekonomicznie.  

Projekty będą realizowane na obszarach, gdzie nie można zapewnić szerokopasmowego dostępu do Internetu na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej.

E-Administracja i otwarty rząd

 • udostępnianie e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać w sieci, np.: usługi świadczone przez administrację publiczną, aplikacje edukacyjne online, telewizja internetowa, transmisja muzyki i wideo w wysokiej jakości oraz wiele innych.
 • tworzenie nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw. Umożliwi to również załatwienie sprawy bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, włączając w to płatności (szeroki katalog usług dostępnych online), dziedzictwo kulturowe, zwiększoną dostępność informacji naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawą do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych.

Priorytetowo będą traktowane projekty w następujących obszarach:

 • rynek pracy,
 • ubezpieczenia i świadczenia społeczne,
 • ochrona zdrowia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • wymiar sprawiedliwości i sądownictwo,
 • prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych,
 • nauka i szkolnictwo wyższe,
 • podatki i cła,
 • sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie zamówienia publiczne,
 • bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe,
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 • rozwój cyfrowych umiejętności społeczeństwa, głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Bardziej aktywny udział w życiu społecznym oraz częstsze angażowanie się na rzecz społeczności lokalnych i działalność w organizacjach pozarządowych,
 • kampanie edukacyjno-informacyjne, które będą promować korzyści, jakie daje rozwój cyfrowych umiejętności,
 • wzmocnienie i rozwinięcie potencjału programistów, który będzie można wykorzystać dla cyfrowego rozwoju kraju.