Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Polska Cyfrowa, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 

Sposób finansowania programu

Program Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z dwóch źródeł:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 172,5 mln EUR,
  • środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln EUR.  

Wkład własny może pochodzić ze środków:

  • publicznych - budżetu państwa (np. z budżetu jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego),
  • prywatnych (np. ze środków własnych beneficjenta będącego podmiotem prywatnym). 

O zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny / prywatny) decyduje status prawny beneficjenta/partnera wnoszącego wkład. W przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta prywatnego, wkład własny może pochodzić ze środków publicznych (np. jednostki samorządu terytorialnego) w przypadku, gdy wnosi go partner będący jednostką sektora finansów publicznych. To, to w ramach których działań wymagany jest wkład własny beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych.

Podział środków na poszczególne priorytety w mln euro

 Podział środków na osie priorytetowe

 

Priorytet Kategoria regionu Wsparcie UE Wkład krajowy
poziom minimalny
Suma

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Regiony słabiej rozwinięte 951,82                       167,97  1 119,79
Region lepiej rozwinięty 68,40  17,10  85,50 
E-administracja i otwarty rząd Regiony słabiej rozwinięte 883,13                       155,85 1 038,98 
Region lepiej rozwinięty 66,47  16,62  83,09 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
Regiony słabiej rozwinięte 134,85 23,80           158,65 
Region lepiej rozwinięty 10,15  2,54             12,69 
Pomoc techniczna Regiony słabiej rozwinięte 53,63  9,47  63,10 
Region lepiej rozwinięty 4,04  1,01  5,05 

 

Sposób finansowania projektów

Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach POPC, podpisuje z właściwą instytucją umowę o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu określa wartość dofinansowania przyznanego na realizację projektu.

Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie wydatki kwalifikowane. Katalog takich wydatków określony jest dla każdego programu. Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu. W ramach projektów PO PC możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadzie cross-financingu.

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach POPC.

Powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu. Cross-financing powinien być ponadto powiązany z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków planowanych we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.