Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kryteria oceny projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dowiedz się, co jest sprawdzane na poszczególnych etapach i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na pozytywny wynik. Dokumenty szczegółowo opisujące kryteria i proces oceny są dostępne na stronie instytucji udzielającej wsparcia. Koniecznie poszukaj tych informacji, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Ważne informacje

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek informuje pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.

 Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,
 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,
 • rodzaj wnioskodawcy (a w przypadku projektów partnerskich – także partnerów), gdzie sprawdzane będą m.in.: 
  • zgodność z dopuszczonymi typami wnioskodawców uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie,
  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),
 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych przez ciebie działań m.in. z:
  • typem projektów przewidzianych do wsparcia w programie i w regulaminie konkursu,
  • zasięgiem geograficznym programu,
  • zasadami kwalifikowania wydatków, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie,
 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:
  • złożenie wniosku w wymaganej formie,
  • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,
  • kompletność wymaganych załączników. 

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Niezależnie od liczby i konstrukcji kryteriów, istotą oceny merytorycznej jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania:

 • czy projekt jest potrzebny – w świetle potrzeb zidentyfikowanych w krajowych dokumentach strategicznych, przez instytucję zarządzającą oraz przez samego wnioskodawcę,
 • czy projekt jest korzystny – czyli czy wiarygodnie prognozowane korzyści (biznesowe lub społeczne) z realizacji projektu przeważają nad kosztami jego wdrożenia i utrzymania,
 • czy projekt jest wykonalny – przy określonych przez prawo unijne i krajowe oraz przez instytucję zarządzającą wymaganiach dotyczących mi.in. czasu realizacji, kosztu, parametrów technicznych, zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej, zgodności z zasadą równości szans oraz zrównoważonego rozwoju.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje instytucja organizująca konkurs, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków.

Kryteria dla działań w Programie

 

Kryteria wyboru projektów dla działań w Programie Polska Cyfrowa

Lp.  Nazwa Priorytetu / Działania / Poddziałania Zestawienie kryteriów
1. 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Kryteria wyboru projektów
2. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Kryteria wyboru projektów

3. 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Kryteria wyboru projektów
4. 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Kryteria formalne wyboru projektów
5. 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki (typ projektu: Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych) Kryteria merytoryczne wyboru projektów
6. 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki(Typ projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki) Kryteria merytoryczne wyboru projektów
7. 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Kryteria merytoryczne wyboru projektów
8. 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Kryteria wyboru projektów
9. 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Kryteria wyboru projektów 

10. 3.3. E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych

Kryteria formalne wyboru projektów

Kryteria merytoryczne wyboru projektów

11. IV. Pomoc Techniczna

Kryteria formalne wyboru projektów

Kryteria merytoryczne wyboru projektów