Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dobre spotkanie Komitetów Monitorujących Program Wiedza Edukacja Rozwój i Program Polska Cyfrowa

Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przekroczył półmetek, a Program Polska Cyfrowa (POPC) może pochwalić się najwyższym poziomem zawartych umów wśród programów krajowych. O tym jak przebiega realizacja POWER i POPC, i jakie wyzwania przed nami - rozmawiano podczas posiedzeń Komitetów Monitorujących POWER i POPC 17,18 oraz 20 września. Spotkaniu, które dotyczyło POWER, przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

POWER na Dostępność

Zwiększenie możliwości i jakości zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby - taki efekt mają mieć przyjęte przez Komitet Monitorujący propozycje zmian w POWER. Kolejne przedsięwzięcia zaakceptowane do realizacji wpisują się w założenia rządowego programu Dostępność Plus. POWER będzie mógł dofinansować inicjatywy zmierzające do dostosowywania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wdrażania w jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań poprawiających dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Komitet Monitorujący podjął również decyzję umożliwiającą przeznaczenie dodatkowych środków, w kwocie ponad 1,7 milionów euro, na realizację inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w województwie podkarpackim. Kolejną przyjętą zmianą w programie jest przesunięcie kwoty rezerwy wykonania 11,6 milionów euro na realizację przedsięwzięć poprawiających dostępność podmiotów leczniczych (podstawowej opieki zdrowotnej i szpitali) dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Decyzje Komitetu pozwalają na przekazanie propozycji zmian w PO WER do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie do Komisji Europejskiej.

Cyfrowa Rezerwa

Piątek minął pod znakiem Polski Cyfrowej. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC przyjęto zmiany do kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach „Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Daje to możliwość ogłoszenie czwartego już naboru, którego celem jest kontynuowanie działań nakierowanych na zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych na obszarach z ciągle niskim poziomem nasycenia sieciami NGA.

Komitet zdecydował również o przeniesieniu środków między osiami. Przyjęto zmiany do wskaźników rzeczowych, wprowadzony został tryb pozakonkursowy w osi dotyczącej cyfrowych kompetencji społeczeństwa oraz możliwość przeprowadzenia projektów pilotażowych, których realizację będzie można wdrożyć w nowej perspektywie finansowej. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyznania POPC środków z Rezerwy Wykonania, co oznacza dodatkową pulę środków do wykorzystania. Obecnie w programie wartość podpisanych umów jest na poziomie 10,07 mld zł środków kwalifikowalnych, w tym 8,31 mld zł dofinansowania ze środków UE, co stanowi 88% alokacji programu. Certyfikowane do Komisji Europejskiej środki stanowią 27% alokacji programu. Osiągnięto tym samym 124% celu na 2019 r. wynikającego z zasady N+3.