Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Stan wdrażania Programu Polska Cyfrowa (POPC) i zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji POPC – były najważniejszymi tematami posiedzenia Komitetu Monitorującego z udziałem wiceministra Jacka Żalka. Uczestnikom spotkania zaprezentowano stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego 2021-2027.

Posiedzenie KM POPC

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie niwelowała przyjęta linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi. Aktualnie projekt FERC jest na etapie uzgodnień z Komisją Europejską. 

"Ograniczenia dla przedsiębiorców spowodowane pandemią pokazały jak istotny jest szybki rozwój innowacji i cyfryzacji dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu" – podkreślał wiceminister Jacek Żalek, pełnomocnik rządu ds. innowacyjności w projektach europejskich.

Najważniejsze cele programu to:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień dojrzałości e-usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców.

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 • administracji publicznej,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

Zakładana forma wsparcia to dotacje, a łączny budżet – około 2 mld euro.

Podczas XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 członkowie komitetu podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia poziomu dofinansowania unijnego do 100% w roku obrachunkowym 2021/2022. Po przedstawieniu projektu nastąpiło zatwierdzenie zmiany Planu ewaluacji POPC na lata 2014-2020 oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej oraz zmiany ramowej metodyki wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.2.