Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

W 2018 roku możecie spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych możesz też jednak szukać w 193 trwających konkursach.  

Wśród nich znajdziesz 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.   

Z oferty mogą skorzystać szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, kościoły, czy podmioty lecznicze.  Sprawdź aktualne nabory unijne! Poniżej najważniejsze informacje o wybranych konkursach. 

Przedsiębiorcy

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Pod koniec stycznia otwiera się nabór na projekty w obszarze energetyki. To oferta skierowana do dużych przedsiębiorców. Środki unijne mają pomóc w poprawie efektywności energetycznej w Twojej firmie. Dzięki nim można np. przebudować linie produkcyjne, zmodernizować energetycznie budynki, wymienić na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne.

Środki unijne mogą otrzymać te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Dodatkowo częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu.

Projekt może otrzymać maksymalnie 75% dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych. Jest to pomoc zwrotna przyznawana zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Budżet konkursu wynosi 100 mln zł.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą jeszcze do 19 stycznia składać wnioski na utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych w swojej firmie. Na projekty tego typu dostępnych jest 460 mln zł w ogólnopolskim konkursie. Dotację można przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansować można również m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W programach regionalnych przedsiębiorcy, ale także jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie wyższe mogą składać wnioski na projekty z zakresu:

  • inwestycji infrastrukturalnych (aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne), które służą działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Szczególnie polecamy konkursy w województwach:
    • zachodniopomorskim – działanie 1.1 i 1.2 - konkursy te przeznaczone są nie tylko dla przedsiębiorstw z tego województwa, ale mogą w nich wystartować także firmy, które choć mają siedzibę poza województwem zachodniopomorskim, zdecydowane są tutaj prowadzić działalność, która jest przedmiotem projektu;
    • łódzkim – działanie “Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”;
  • badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, które służą opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) albo procesu.

Jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Środowisko

Ochrona środowiska

W styczniu w programach regionalnych można również składać wnioski na projekty związane z ochroną środowiska, na przykład:

  • na budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji ekologicznej, w tym projekty edukacji ekologicznej, zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych (woj. małopolskie),
  • na rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (np. projektowanie szlaków turystycznych, małej infrastruktury turystycznej (woj. podlaskie),
  • na budowę, przebudowę lub modernizację budowli przeciwpowodziowych (woj. wielkopolskie),
  • na opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody  (woj. wielkopolskie). 

Energetyka

Efektywność energetyczna

Styczeń to także miesiąc z kilkunastoma konkursami w obszarze energetyki. Wspierane będą na przykład:

  • inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (dostępne dla województw: łódzkiego, śląskiego);
  • projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektro-energetycznych, ciepłowniczych (woj. dolnośląskie i woj. lubuskie);
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) w instalacjach domowych (woj. podlaskie).

E-usługi

Administracja rządowa, sądy, partnerstwa z np. przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi mają w styczniu ostatnią szansę na złożenie wniosku o dofinansowanie na projekty dotyczące rozwoju e-usług publicznych. Wydatki kwalifikowane w projekcie mogą wynieść do 50 mln EUR. Projekt może otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Organizacje pozarządowe, JST, instytucje kultury, uczelnie, kościoły, podmioty lecznicze

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Dla wyższych uczelni publicznych i niepublicznych styczeń to szansa na pozyskanie środków unijnych na projekty dotyczące programów kształcenia. Wnioski o dofinansowanie takich projektów można składać w dwóch konkursach.

Pierwszy nabór (PDF) dotyczy opracowania programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Programy mają służyć m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, inspirowaniu do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, czy szerzeniu kultury innowacyjności.

Wartość projektu może wynieść maksymalnie 500 tys. zł. Projekt może otrzymać dofinansowanie do 97% (ze środków UE i środków budżetu państwa). 

Drugi konkurs (PDF) dotyczy projektów polegających na opracowaniu programów kształcenia i realizację studiów dualnych. Chodzi o kształcenie przemienne tj. zarówno w formie zajęć dydaktycznych na uczelni, jak i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.  

Maksymalna wartość projektu zależy od liczby studentów, którzy kształcą się na uczelni i może wynieść od 3 mln zł do 10 mln zł. 

W regionalnych programach również są zarezerwowane środki na projekty edukacyjne. Są one dostępne m.in. w konkursach w województwie wielkopolskim, podlaskim, śląskim i polegają na: 

  1. realizacji kompleksowych programów rozwojowych, które są poprzedzane diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego;
  2. współpracy szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego rynku pracy i lokalnych rynków pracy;
  3. organizacji staży i praktyk dla uczniów, a także rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz instruktorów nauki zawodu, które są realizowane u pracodawców;  
  4. rozwoju poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami;
  5. realizacji projektów edukacyjnych, dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i realizacji zajęć rozwijających uzdolnienia młodzieży;
  6. tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego (lub dostosowaniu istniejących, także dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Rewitalizacja

rew2

Do projektów związanych z rewitalizacją, aplikować może liczne grono instytucji - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie  i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, instytucje kultury (lub partnerstwa ww. podmiotów). Projekty uruchomione w konkursach regionalnych, w województwach m.in. podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim) mogą dotyczyć:

  • poprawy bezpieczeństwa publicznego;
  • zagospodarowania lub zmiany zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych

 Infrastruktura społeczna

infrastruktura

Teraz możesz również składać wnioski na projekty aktywizacji społecznej, a konkretnie na:

  • wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób  w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach szkoleniowych;
  • wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci w formie:
    • diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji;
    • działań doradczych,
    • działań edukacyjnych (np. w zakresie zapobiegania zadłużeniu rodzin; projekty na rzecz rodzin w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków rodzin) i poradniczych (np. socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne);
  • projekty w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń/ staży/ praktyk prowadzących do podniesienia, uzupełnienia i zmiany kwalifikacji;
  • wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze:
    • społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
    • zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu,
    • edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy; 

W programach regionalnych (m.in. województwo lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie śląskie, podlaskie) dostępnych będzie aż 25 konkursów o tej tematyce.

Kto może składać wnioski? Jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, społeczne oraz przedsiębiorcy.

Zdrowie

zdrowie

Instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) realizujące zadania publiczne, jst i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, mogą składać projekty z zakresu m.in.:

  • prac remontowo-budowlanych, np. w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażenia w sprzęt medyczny oraz zakupu rozwiązań w zakresie rozwiązań IT (woj. lubelskie),
  • wdrożenia programów zdrowotnych, na rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami (woj. łódzkie),
  • wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (woj. pomorskie, śląskie, wielkopolskie),
  • profilaktyki i diagnostyki w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym danego regionu,
  • promocji i edukacji zdrowotnej, obejmującej m.in.:
    • akcje profilaktyczne,
    • akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną;
  • zakupów aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (woj. mazowieckie).

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany jakimś konkursem, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

A już wkrótce bardziej szczegółowe i aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców! Zapraszamy do śledzenia strony.