Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Polska Cyfrowa

Zakończony 8.05.2015

Wyniki naboru 1.02.2016

Aktualizacja listy projektów po zakończonym procesie odwoławczym - stan na 1 lutego 2016 roku.

Lista projektów wybranych do dofinansowania + suplementy

Zakończono ocenę wniosków o dofinansowanie projektów dla e-usług publicznych. Wsparcie unijne otrzyma 6 projektów o łącznej wartości prawie 790 mln złotych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w działaniu 2.1 POPC  (XLSX 22 KB)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Organizująca Konkurs, 28 lipca 2015 r. zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15.

Lista projektów po ocenie formalnej w działaniu 2.1 POPC (XLSX 12 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2015 r.

Miejsce składania wniosków

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył elektroniczny formularz wniosków zamieszczony na platformie ePUAP. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane  (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C);
  • Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, a następnie w ocenie merytorycznej spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne oceniane metodą „tak/nie” oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

800 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000 zł współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie instytucji organizującej konkurs

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku jest dostępny na stronie instytucji organizującej konkurs

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dostępny na stronie instytucji organizującej konkurs

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs 

Linki

Strona Władzy Wdrażającej Programy Europejskie