Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 3.1

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa

Zakończony 8.04.2016

Zakończenie oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu dla Działania 3.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła całościową ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15 ogłoszonego dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie wyłoniono do dofinansowania 4 projekty, których łączna wartość pozwoli na rozdysponowanie 39 269 312,74 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016

Miejsce składania wniosków

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy Generator wniosków o dofinansowanie dostępny pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/ . Wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą jeden z załączników do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa, która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem

  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. 

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełniać wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz podczas oceny merytorycznej punktowanej spełniać kryteria, dla których wyznaczono minimalny limit punktów koniecznych do zdobycia oraz uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków stanowiący nie mniej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 93% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 8,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 924 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 630 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 207 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres mailowy: 
konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

 

Linki

Strona Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.