Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest  przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa (IZ POPC). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPC, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPC, przy której funkcjonuje sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego:

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

  • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
  • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
  • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPC, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
  • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania komitet monitorujący zatwierdza:

  • metodykę i kryteria wyboru projektów;
  • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPC;
  • propozycje IZ POPC dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. dotyczące sieci szerokopasmowych, e-kompetencji) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Komitet działa na podstawie Regulaminu (ZIP 115 KB)

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Sekretariat Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Rozwoju Cyfrowego
ul. Wspólna 2/4
00-924 Warszawa
tel.: 22 273 74 90
faks: 22 273 89 07
e-mail: sekretariatKMPOPC@mfipr.gov.pl

Uchwały Komitetu Monitorującego

 

Protokoły

2022 r.

XIX posiedzenie KM POPC - 14 grudnia 2022 r.

XVIII posiedzenie KM POPC - 18 maja 2022 r.

2021 r.

XVII posiedzenie KM POPC - 2 grudnia 2021 r.

XVI posiedzenie KM POPC - 24 czerwca 2021 r. (ZIP 7 MB)

2019 r.

XV posiedzenie KM POPC - 5 grudnia 2019 r.

XIV posiedzenie KM POPC - 20 września 2019 r. (ZIP 4 MB)

XIII posiedzenie KM POPC - 17 czerwca 2019 r. (ZIP 3 MB)

2018 r.

XII posiedzenie KM POPC - 22 października 2018 r. (ZIP 49 MB)

XI posiedzenie KM POPC - 25 maja 2018 r. (ZIP 2 MB)

X posiedzenie KM POPC - 12 marca 2018 r. (ZIP 7 MB)

2017 r.

IX posiedzenie KM POPC - 19 września 2017 r. (ZIP 3 MB)

VIII posiedzenie KM POPC - 28 czerwca 2017 r. (DOC 286 KB)

VII posiedzenie KM POPC - 5 kwietnia 2017 r. (DOC 289 KB)

2016 r.

VI posiedzenie KM POPC - 25 października 2016 r.

V posiedzenie KM POPC - 23 czerwca 2016 r.

 

2015 r.

IV posiedzenie KM POPC - 23 października 2015 r.

III posiedzenie KM POPC - 18 czerwca 2015 r.

II posiedzenie KM POPC - 3 marca 2015 r.

 

2014 r.

I posiedzenie KM POPC - 22 grudnia 2014 r.